กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ

 

>> รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

จำนวน 25 คน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ประธานกรรมการ
2 นายอำเภอจะนะ ภาครัฐ รองประธานกรรมการ
3 นายฉลอง เตชะภัทรกุล ภาคประชาชน รองประธานกรรมการ
4 นายอำพร ด้วงปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายวิเชียร สุคนธาภิรมถ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(ที่ได้รับมอบหมาย)
ภาครัฐ กรรมการ
7 นายสมชัย ถาวรจิตร
(ผอ.พลังงานภูมิภาคที่12
ภาครัฐ กรรมการ
8 กำนัน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ ภาครัฐ กรรมการ
9 กำนัน ต.คลองเปียะ อ.จะนะ ภาครัฐ กรรมการ
10 กำนัน ต.ป่าชิง อ.จะนะ ภาครัฐ กรรมการ
11 กำนัน ต.จะโหนง อ.จะนะ ภาครัฐ กรรมการ
12 นายเคล้า แก้วเพชร ภาคประชาชน กรรมการ
13 นายดีน หวังโสะ ภาคประชาชน กรรมการ
14 นายมามุ โต๊ะหยม ภาคประชาชน กรรมการ
15 นายเจริญ ดวงสุวรรณ ภาคประชาชน กรรมการและเหรัญญิก
16 นายมุหรอด ใบสะมะอุ ภาคประชาชน กรรมการและเลขานุการ
17 นางสุพรรณี รักหมัด ภาคประชาชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นายสะเบต หลีเหร็ม ภาคประชาชน ผู้ช่วยเลขานุการ
19 นายเมธัส เยาวพันธุ์กุล ภาคประชาชน ผู้ช่วยเลขานุการ
20 นายอิสมาแอล หมีนหวัง ภาคประชาชน กรรมการ
21 นายพรหม ทองเต็ม ภาคประชาชน กรรมการ
22 นายจำแลง สมสุข ภาคประชาชน กรรมการและเหรัญญิก
23 นายจำรัส หนูเกื้อ ภาคประชาชน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
24 นายสุทธิชัย สุขสีเสน
สนง.พลังงานภูมิภาคที่ 12
ภาคประชาชน กรรมการและเลขานุการ
25 นายพิเชษฐ์ ชูชื่น
ผอ.โรงไฟฟ้าจะนะ
ภาคประชาชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ดูประกาศรายชื่อ

 

โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ