อัตราค่าไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

สารบัญ

 
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติ

  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 8.19
5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 5) 0  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 - 15) 1.3576  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 - 25) 1.5445  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 - 35) 1.7968  
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 - 100) 2.1800  
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 - 150) 2.2734  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  
1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้า เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 40.90
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 150) 1.8047  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  

1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Off Peak
1.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 3.6246 1.1914 228.17
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 4.3093 1.2246 57.95
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

หมายเหตุ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดที่การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไป จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้อัตราประเภทที่ 1.1.2
 3. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 4. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 1.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

2.1 อัตราปกติ

  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
2.1.1 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 2.4649 228.17
2.1.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์   40.90
 - 150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 150) 1.8047  
 - 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) 2.7781  
 - เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  

2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Off Peak
2.2.1 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 3.6246 1.1914 228.17
2.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 4.3093 1.2246 57.95
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

หมายเหตุ

 1. ประเภทที่ 2.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 2. ประเภทที่ 2.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 2.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
 3. เดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป จะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 3-5 แล้วแต่กรณี


ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

3.1 อัตราปกติ

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
3.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 175.70 1.6660
3.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 196.26 1.7034
3.1.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 221.50 1.7314

3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Peak Off Peak
3.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
3.2.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17
3.2.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ(ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ

 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 2. ประเภทที่ 3.2 เป็นอัตราบังคับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2543
 3. ประเภทที่ 3.2 เป็นอัตราเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 3.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
 4. เดือนใดความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้ายังคงคำนวณตามอัตราดังกล่าว หากความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปก็ยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นประเภทที่ 2.1

 
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
Peak Partial Off Peak
4.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 224.30 29.91 0 1.6660
4.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 285.05 58.88 0 1.7034
4.1.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 332.71 68.22 0 1.7314
Peak : เวลา 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน
Partial : เวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า คิดเฉพาะส่วนที่เกิน Peak)
Off Peak : เวลา 21.30 – 08.00 น. ของทุกวัน

4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Peak Off Peak
4.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
4.2.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17
4.2.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ

 1. ประเภทที่ 4.2 เป็นอัตราบังคับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ หรือผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมที่เคยใช้ TOU แล้ว
 2. ประเภทที่ 4.2 เป็นอัตราเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมประเภทที่ 4.1 เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 4.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
 3. เดือนใดความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ หรือการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้ายังคงคำนวณตามอัตราดังกล่าว หากความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทที่ 2.1 หรือ 6.1 แล้วแต่กรณี

 
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

5.1 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Peak Off Peak
5.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
5.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17
5.1.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ(ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

5.2 อัตราปกติ (สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ TOU)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
5.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 220.56 1.666
5.2.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 256.07 1.7034
5.2.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 276.64 1.7314

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ 

 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 2. ประเภทที่ 5.1 เป็นอัตราบังคับและ 5.2 เป็นอัตราสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ติดตั้งมิเตอร์ TOU
 3. เดือนใดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้ายังคงคำนวณตามอัตราดังกล่าว หากความต้องการพลังไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถัดไปก็ยังไม่ถึง 30 กิโลวัตต์อีก ให้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นประเภทที่ 2.1

 
ประเภทที่ 6 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ไม่รวมหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำการของหน่วยราชการต่างประเทศ และสถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

6.1 อัตราปกติ

  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
6.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 1.9712 228.17
6.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 2.1412 228.17
6.1.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์   20.00
 - 10 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 10) 1.3576  
 - เกิน10 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป) 2.4482  

6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Peak Off Peak
6.2.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
6.2.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17
6.2.3 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ(ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ

 1. วัด สถานประกอบศาสนกิจ ที่คิดอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัย หากมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 350 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 6.1 และเมื่อใดที่การใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 350 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1
 2. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำ ของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 3. ประเภทที่ 6.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 6.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 
ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

7.1 อัตราปกติ

  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
    115.16
100 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0-100) 0.6452  
เกิน 100 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป) 1.7968  

7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
Peak Peak Off Peak
7.2.1 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17
7.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. - 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. - 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ

 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำประกอบ ซี.ที.) ให้คำนวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 2. ประเภทที่ 7.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 7.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 
ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เพื่องานก่อสร้าง ของสำนักงานทะเบียนส่วนท้องถิ่น และการใช้ไฟฟ้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

ค่าพลังงานไฟฟ้า (ทุกระดับแรงดัน) หน่วยละ 4.3093 บาท

หมายเหตุ

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราประเภทนี้ หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่น หรือการไฟฟ้าฯ ได้ตรวจพบว่า ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่นแล้ว เช่น เพื่อประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม หรือบ้านอยู่อาศัย และ ฯลฯ จะต้องยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าถาวรต่อการไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่นนั้น พร้อมกับเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าแบบไฟถาวรให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

 

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 , 4 และ 5 ที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) เฉพาะเดือนที่มีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ย ใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว โดยส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ (KVAR) ละ 14.02 บาท (เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์) 
   
 2. ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 จนถึงเดือน กันยายน 2545
   
 3. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บตามอัตราข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
 4. หากค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง จะมีการปรับค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ (Ft) โดยอัตราการปรับ (ค่า Ft) จะแสดงอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

 

 

อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่ ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

NEPO, 4 Dec 2000